CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


VIỆT NAM CỘNG HÒA | Page 10


HỘI NGHỆ-SĨ ÁI-HỮU TƯƠNG-TẾ - Thành lập năm 1948 | 133 đường Dumortier/133 đường Cô Bắc | Tổng Thơ-Ký: Nguyễn-Thành-Châu | Một người khác trùng tên Nguyễn Thành Châu là tướng lãnh Hải quân VNCH là Phó Đề-Đốc Chỉ-Huy-Trưởng Trung-Tâm Huấn-Luyện Hải-Quân Nha-Trang.


CHÁNH PHỦ NAM TRIỀU - Thời Hoàng-Đế Bảo-Đại | Phụng thượng DỤ số 76 ngày 16 Novembre 1937 về luật lao-động mới, chiếu theo khoản thứ 98 thì cần phải có một đạo DỤ định các công nghệ không được dùng đàn bà và trẻ con làm việc, vì xét ra hoặc nguy hiểm, hoặc quá sức đàn bà và trẻ con. Nay bộ chúng tôi đã phụng soạn dạng bán DỤ ngữ về việc ấy, đã trình Quý Khâm-sứ Đại-thần và Thượng-thơ Hội-đồng, đều phúc ý hiệp. | Vậy kính Tâu lên, như mông Du Doãn, hậu phụng Chỉ Chuẩn lục tuân. | Du: vui vẻ; Doãn: bằng lòng cho; như mông Du Doãn, hậu phụng Chỉ Chuẩn lục tuân: Như mông ân Ngài vui lòng mà ban cho, xin chờ Chỉ-Chuẩn lục tuân ra để thi hành.


Biên-Lai Khai-Sanh | Phát cho không | Cha mẹ đứa nhỏ phải giữ giấy biên-lai nầy hầu tiện việc rao lục khai sanh - một trong những giấy tờ xin trích-lục khai sanh để bổ-túc hồ-sơ hoặc mất bản chánh.

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA