CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


VIỆT NAM CỘNG HÒA | Page 13


TỐI-CAO PHÁP-VIỆN | Trích-Lục Văn Kiện Thế-Vì Hộ-Tịch Lưu Trữ Tại Phòng Lục Sự | Một bản chánh giấy thế-vì khai-sanh | Thẩm-phán Hòa-Giải | Thủ-Tướng Chánh-Phủ Lâm-Thời Nam-Phần Việt-Nam | Hình-Luật Canh-Cải sửa-đổi bởi Sắc-Lệnh | Án Cước | được chánh thức hóa do sự nhìn nhận và hôn lễ của cha mẹ | TRÍCH-LỤC Y THEO BẢN CHÁNH | CHÁNH LỤC SỰ


QUÂN-ĐỘI VIỆT-NAM CỘNG-HÒA | BẰNG LÁI QUÂN-XA | Bằng nầy chỉ có giá-trị trong thời gian tại ngũ và chỉ cho phép lái quân-xa | Xe chuyên chở công-cộng | Nhà chức trách quân sự có quyền rút lại bằng nầy bất cứ lúc nào | Quân-nhân có bằng nầy có thể làm đơn cho Trưởng Ty Công-Chánh tỉnh mình để đổi lấy bằng lái xe dân sự đồng hạng, nhưng phải trả sở phí cho việc cấp-bằng nầy. | Đơn-vị bổ nhậm, phải ghi số của bằng lái quân xa, ngày cấp phát, tên, họ, cấp-bậc, số quân của người có bằng, số của những ghi-chú gia-hiệu | CHÁNH CHỦ KHẢO


BẰNG LÁI QUÂN-XA | Bộ Chỉ-Huy Tiếp-Vận | Bộ Chỉ-Huy Quân-Vận Vùng 4 | Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA