CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


VNCH MUÔN NĂM | Page 25


Viện Đại Học Cần Thơ

 


Viện Đại Học Cần Thơ - Tòa Viện Trưởng Viện Đại Học Cần Thơ

 


Tòa Hành Chánh Phong Dinh (Tỉnh) hay Dinh Tỉnh Trưởng Tỉnh Phong Dinh trên Đại Lộ Nguyễn Tri Phương. Tỉnh trưởng Phong Dinh kiêm Thị trưởng Cần Thơ, có nghĩa là Thị Xã Cần Thơ ngang cấp tỉnh. Văn Phòng Tổng Thơ Ký Thị Xã Cần Thơ trên Đại Lộ Phan Đình Phùng.

Tòa Đại Biểu Chánh Phủ Tại Miền Tây Nam Phần hay Tây Nam Nam Phần, công thự tại số 16 Nguyễn Thành Hiển.

(Theo tài liệu 1962)


 

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA