CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


H.Res.342 - Recognizing the 48th anniversary of Black April and the Fall of Saigon on April 30, 1975 | Nghị Quyết H.Res.342 Công Nhận 48 Năm Tháng Tư Đen Và Sài Gòn Thất Thủ Ngày 30/04/1975 - Quốc Hội Hoa Kỳ Pháp Nhiệm 118


On the Occasion of 48 years of the Day of National Resentment, the Passage of a Bipartisan Resolution of the U.S. House of Representatives Recognizing the Month of April as Black April for the Fall of Saigon

 

Nhân 48 Năm Quốc Hận, Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ Thông Qua Nghị Quyết Lưỡng Đảng Công Nhận Tháng Tư Là Tháng Tư Đen và Sài Gòn Thất Thủ


 

Steel, Correa Introduce Resolution Recognizing the 48th Anniversary of the Fall of Saigon

April 28, 2023
Press Release

WASHINGTON, D.C. - Today, Co-Chairs of the Vietnam Caucus Reps. Michelle Steel (R-CA-45) and Lou Correa (D-CA-46) introduced a bipartisan resolution with Reps. Brian Fitzpatrick (R-PA) and Jim Costa (D-CA) to commemorate the 48th Anniversary of Black April, the Fall of Saigon, and the tragic collapse of the Republic of Vietnam.

In April of 1975, North Vietnam began an offensive campaign attacking cities in South Vietnam with the goal of overtaking the country, blatantly violating the terms of the Paris Peace Accord. On April 30, communist forces invaded the Republic of Vietnam’s capital city in an event known as the “Fall of Saigon.” Each year, Vietnamese American communities across the United States commemorate and mourn these events during the month of “Black April.”

“I am honored to join the Vietnamese American community in Orange County’s Little Saigon and around the world in remembering those who lost their lives pursuing freedom and how blessed we are to live in the greatest country in the world,” said Steel. “Communism has caused suffering to so many. On the 48th anniversary of Black April, we reaffirm our commitment to defending democracy and preserving the memory of those who were lost.”

“As one of the representatives of the largest Vietnamese-American communities in the United States, it is an honor to work alongside my colleague, Congresswoman Steel, to remember those one million Vietnamese individuals and nearly sixty thousand American servicemembers who lost their lives in a quest for freedom,” said Correa. “Congresswoman Steel and I have both represented Little Saigon since we began our careers in public service, and we will never relent in my commitment to keeping alive the memory of those lost, and defending democracy—at home, and abroad.”

Background

The resolution honors the service members of the United States, the Republic of Vietnam, and allied forces that fought and died during the Vietnam War, the hundreds of thousands who lost their lives attempting to flee Vietnam, the millions more that found safety in nations around the world, and the accomplishments and contributions of Vietnamese Americans to our nation over the past 47 years.

Rep. Steel represents Orange County’s Little Saigon – the largest Vietnamese community outside of Vietnam.

Read the full text of the resolution.
----------

 

Screen shot of the website of the United States Congress, "H. RES. 342", dated 28 April 2023. Ảnh chụp Nghị Quyết H.Res. 342 trên web site Quốc Hội Hoa Kỳ đề ngày 28/04/2023.


118TH CONGRESS
1ST SESSION

H. RES. 342

Recognizing the 48th anniversary of Black April and the Fall of Saigon on April 30, 1975.
____________________

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

April 28, 2023

Mrs. Steel (for herself, Mr. Correa, Mr. Fitzpatrick, and Mr. Costa) submitted the following resolution; which was referred to the Committee on Foreign Affairs, and in addition to the Committee on Armed Services, for a period to be subsequently determined by the Speaker, in each case for consideration of such provisions as fall within the jurisdiction of the committee concerned
____________________

RESOLUTION

Recognizing the 48th anniversary of Black April and the Fall of Saigon on April 30, 1975.

Whereas, since 1975, hundreds of thousands of Vietnamese have resettled in the United States and built vibrant communities across the United States which contribute to the rich diversity of the Nation;

Whereas, on April 30, 1975, the Republic of Vietnam was overthrown by communist forces in an event known as “Black April” or the “Fall of Saigon”, which is observed in Vietnamese-American communities across the United States each year;

Whereas members of the South Vietnamese military fought side by side with the United States Armed Forces in defense of the ideals of democracy and freedom;

Whereas Vietnamese Americans have continuously advocated for freedom and democracy in Vietnam, and spoken out against human rights abuses by the Vietnamese Government; and

Whereas Vietnam continues to hold one of the worst records on human rights in the region, violating religious freedom, obstructing press freedom, restricting its own citizens’ freedom of speech and assembly, and detaining prisoners of conscience: Now, therefore, be it

Resolved, That the House of Representatives—

(1) recognizes the significance of the 48th anniversary of Black April and the Fall of Saigon on April 30, 1975;

(2) honors the contributions of Vietnamese Americans to the United States over the last 48 years and their tireless commitment to upholding freedom, human rights, and democracy in Vietnam;

(3) honors the service of members of the United States Armed Forces and of the South Vietnamese forces who fought in Vietnam, including those who gave their lives;

(4) honors the memory of the Vietnamese who lost their lives while attempting to flee Vietnam; and

(5) encourages all citizens of the United States to join in remembering Black April and the Fall of Saigon, honoring the contributions of the Vietnamese-American community, and calling for freedom, human rights, and democracy in Vietnam.

====================

 

Hai Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel, Lou Correa Ra Nghị Quyết Công Nhận Kỷ Niệm 48 Năm Ngày Sài Gòn Thất Thủ

28 Tháng Tư, 2023
Thông cáo báo chí

WASHINGTON, D.C. - Hôm nay, đồng chủ tịch Congressional Vietnam Caucus là nữ dân biểu liên bang Michelle Steel (R-CA-45) và dân biểu liên bang Lou Correa (D-CA-46) đã giới thiệu một nghị quyết lưỡng đảng với hai dân biểu liên bang Brian Fitzpatrick (R-PA) và Jim Costa (D-CA) để tưởng niệm 48 năm Tháng Tư Đen, Sài Gòn thất thủ, và sự sụp đổ thê thảm của Việt Nam Cộng Hòa.

Tháng 4/1975, Bắc Việt mở chiến dịch tấn công vào các thành phố ở Nam Việt Nam với mục tiêu chiếm đất nước, ngang nhiên xâm phạm các điều khoản của Hiệp định Hòa bình Ba Lê. Vào ngày 30 tháng 4, các lực lượng cộng sản đã xâm chiếm thủ đô Việt Nam Cộng Hòa trong một sự kiện được gọi là “Sài Gòn thất thủ”. Hằng năm, các cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên khắp Hoa Kỳ tưởng niệm và thương tiếc những sự kiện này ở “Tháng Tư Đen”.

Nữ dân biểu liên bang Michelle Steel nói, "Tôi rất vinh dự được tham gia cùng cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Little Saigon của Quận Cam và trên toàn thế giới để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng để theo đuổi tự do và chúng ta thật may mắn biết bao khi được sống ở quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới". "Cộng sản đã gây ra đau khổ cho rất nhiều người. Nhân kỷ niệm 48 năm Tháng Tư Đen, chúng ta tái khẳng định cam kết bảo vệ nền dân chủ và duy trì tưởng nhớ về những người đã khuất".

Dân biểu liên bang Lou Correa nói, "Là một trong những đại diện cho các cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn nhất tại Hoa Kỳ, thật vinh dự được cộng tác cùng với đồng viện của tôi, nữ dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ Michelle Steel, để tưởng nhớ một triệu người Việt Nam và gần sáu mươi ngàn quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tìm kiếm tự do". "Nữ dân biểu Quốc Hội Steel và tôi đều đại diện cho Little Saigon kể từ khi chúng tôi bắt đầu sự nghiệp phụng sự công chúng, và chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cam kết của tôi làm sống lại ký ức của những người quá vãng, và bảo vệ nền dân chủ ở trong và ngoài nước".

Nền Tảng

Nghị quyết vinh danh các quân nhân Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và các lực lượng đồng minh đã chiến đấu và hy sinh trong Chiến tranh Việt Nam, hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng khi cố gắng chạy trốn khỏi Việt Nam, hàng triệu người khác đã tìm thấy sự an toàn ở các quốc gia trên thế giới. Những thành tựu và đóng góp của người Mỹ gốc Việt cho quốc gia chúng ta trong 47 năm qua.

Dân biểu liên bang Steel đại diện cho Little Saigon của Quận Cam – cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam.
----------

 

Quốc Hội Hoa Kỳ Pháp Nhiệm 118
Phiên Họp Số 1

H. RES. 342

Công Nhận Kỷ Niệm 48 Năm Tháng Tư Đen và Sài Gòn Thất Thủ ngày 30/04/1975.
____________________

TẠI HẠ NGHỊ VIỆN HOA KỲ

Bà Steel (ông Correa, ông Fitzpatrick và ông Costa) đã đệ trình nghị quyết sau đây; đã được chuyển đến Ủy ban Đối ngoại, cùng với Ủy ban Quân sự, một khoảng thời gian sau đó sẽ được Chủ tịch Hạ Nghị Viện thông qua, mỗi trường hợp xem xét các điều khoản thuộc thẩm quyền của ủy ban liên quan
____________________

NGHỊ QUYẾT

Công Nhận Kỷ Niệm 48 Năm Tháng Tư Đen và Sài Gòn Thất Thủ ngày 30/04/1975.

Xét rằng kể từ năm 1975, hằng trăm ngàn người Việt Nam đã định cư tại Hoa Kỳ và xây dựng các cộng đồng sôi động trên khắp Hoa Kỳ, góp phần vào sự đa dạng phong phú cho Quốc gia;

Xét rằng, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, lực lượng cộng sản đã lật đổ Việt Nam Cộng Hòa trong một sự kiện được gọi là "Tháng Tư Đen" hay "Sài Gòn thất thủ", được cử hành trong các cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên khắp Hoa Kỳ mỗi năm;

Xét rằng các thành viên của quân đội VNCH đã sát cánh chiến đấu với quân lực Hoa Kỳ để bảo vệ lý tưởng dân chủ và tự do;

Xét rằng người Mỹ gốc Việt đã liên tục vận động cho tự do và dân chủ ở Việt Nam, và lên tiếng chống lại các chà đạp nhân quyền của Chánh phủ Việt Nam;

Xét rằng Việt Nam tiếp tục nằm trong số các hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhất khu vực, xâm phạm tự do tôn giáo, cản trở tự do báo chí, hạn chế quyền tự do ngôn luận và hội họp của công dân Việt Nam, và giam cầm tù nhân lương tâm: Do đó, bây giờ, điều này

Được thông qua, Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ—

(1) công nhận tầm quan trọng lễ kỷ niệm 48 năm Tháng Tư Đen và Sài Gòn thất thủ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975;

(2) vinh danh những đóng góp của người Mỹ gốc Việt cho Hoa Kỳ trong 48 năm qua và sự cam kết không mệt mỏi của họ ủng hộ tự do, nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam;

(3) tôn vinh sự phụng sự của các thành viên quân lực Hoa Kỳ và quân lực VNCH đã chiến đấu tại Việt Nam, bao gồm cả những người đã hy sinh mạng sống của họ;

(4) tưởng nhớ những người Việt Nam đã thiệt mạng khi cố gắng chạy trốn khỏi Việt Nam;

(5) khuyến khích mọi công dân Hoa Kỳ tham gia tưởng niệm Tháng Tư Đen và Sài Gòn thất thủ, vinh danh những đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và kêu gọi tự do, nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam.

 

 

 


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA